با تشكر از حسن انتخاب و اعتماد شما لطفا فرم نظر سنجي زير را با دقت و منطقي تكميل فرماييد.


 .:: فرم نظر سنجي ::.
 نام دوره :
 نام استاد مربوطه :
 زبان :
 نحوه آشنايي شما با موسسه؟ :
 مزاياي مؤسسه ما نسبت به سايرين :
 3 خواسته شما از موسسه چيست ؟ :
 كدام بخش از عملكرد ما بيشتر مورد نياز شما بوده ؟ :
 نحوه عملكرد موسسه در قبال شما چگونه بوده ؟ :
 نحوه پاسخگويي كادر آموزشي مناسب بوده است ؟ :
 نحوه برخورد پرسنل مؤسسه چگونه بوده است ؟ :
 پيشنهادات شما براي رشد موسسه چيست ؟ :
 هرگونه نظر و انتقاد سازنده اي داريد بفرماييد :
 شماره همراه :